சான்றிதழ்

 • (பெய்ஜிங் சிலிகான்) 2022 சிறந்த தொழில்துறை ஐரோப்பிய தரநிலை
  (பெய்ஜிங் சிலிகான்) 2022 சிறந்த தொழில்துறை ஐரோப்பிய தரநிலை
  (பெய்ஜிங் சிலிகான்) 2022 சிறந்த தொழில்துறை ஐரோப்பிய தரநிலை
  (பெய்ஜிங் சிலிகான்) 2022 சிறந்த தொழில்துறை ஐரோப்பிய தரநிலை
 • சிலிகான் ரப்பருக்கான ROHS மற்றும் பிற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் சோதனை
  சிலிகான் ரப்பருக்கான ROHS மற்றும் பிற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் சோதனை
  சிலிகான் ரப்பருக்கான ROHS மற்றும் பிற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் சோதனை
  சிலிகான் ரப்பருக்கான ROHS மற்றும் பிற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் சோதனை
 • சிலிகான் ரப்பருக்கான மிக உயர்ந்த கவலை சோதனையின் (SVHC) பொருட்களைத் திருத்தவும்
  சிலிகான் ரப்பருக்கான மிக உயர்ந்த கவலை சோதனையின் (SVHC) பொருட்களைத் திருத்தவும்
  சிலிகான் ரப்பருக்கான மிக உயர்ந்த கவலை சோதனையின் (SVHC) பொருட்களைத் திருத்தவும்
  சிலிகான் ரப்பருக்கான மிக உயர்ந்த கவலை சோதனையின் (SVHC) பொருட்களைத் திருத்தவும்
 • உணவு மற்றும் FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.
  உணவு மற்றும் FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.
  உணவு மற்றும் FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.
  உணவு மற்றும் FDA+ Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.